گیاهان آپارتمانی

گالری گیاهان آپارتمانی

فلفل زینتی | capsicum

حسن یوسف | coleus

آگلونما | Aglaonema

مارانتا | maranta

فیلدندرون | Philodendron

Hypoestes phyllostachya | گلسنگ

مارانتا | maranta

فیلدندرون | Philodendron

ختمی | alcea