گالری نمایشگاه گل و گیاه

نمایشگاه بین المللی تبریز – اردیبهشت ماه 95

نمایشگاه بسیار قدرتمند در شمال غرب کشور

در این نمایشگاه غرفه ی فدک گل برترین غرفه نمایشگاه انتخاب شد.

نمایشگاه بین المللی شیراز – بهمن ماه 94

میشه گفت با حضور بهترین های گل و گیاه و مخصوصا کاکتوس

در این نمایشگاه غرفه ی فدک گل برترین غرفه نمایشگاه انتخاب شد.